ЗДО № 4, Дубно
Рівненська область, Дубенський район

СтатутЗДО№4

І. ЗАГАЛЬНІ   ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Статут визначає правові та економічні основи організації та діяльності закладу дошкільної освіти №4 Дубенської міської ради Рівненської області, що є правонаступником всіх прав і обов’язків дошкільного навчального закладу №4 Дубенської міської ради (далі – заклад дошкільної освіти, код ЄДРПОУ - 22569976).

2. Повне найменування: Заклад дошкільної освіти №4  Дубенської міської ради Рівненської області.

Скорочене найменування:  ЗДО №4 Дубенської міської ради

3. Юридична адреса закладу дошкільної освіти: Україна, 35600, Рівненська область, місто Дубно, вул. Скарбова 7; контактний номер телефону: (03656) 4-22-06.

4. Засновником закладу дошкільної освіти є Дубенська міська рада (вул. Замкова, будинок 4, м. Дубно, Рівненська область, 35600; код ЄДРПОУ 05391063).

Засновник або уповноважений ним орган ( Управління освіти Дубенської міської ради) здійснює фінансування закладу дошкільної освіти, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

5. Заклад дошкільної освіти в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту ”, “Про дошкільну освіту ”,  постановою Кабінету Міністрів від 12.03.2003р. №305 «Про затредження Пложення про заклад дошкільної освіти (далі – Положення), Базовим компонентом дошкільної освіти  та іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

6. Заклад дошкільної освіти є юридичною особою, має свій індентифікаційний код, печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства.

7. Головною метою закладу дошкільної освіти є забезпечення реалізації права дитини на здобуття дошкільної освіти, цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей, розвитку дитини шляхом виховання, навчання, соціалізації, формування необхідних життєвих навичок та готовності продовжувати освіту.

8. Діяльність закладу  дошкільної освіти направлена на реалізацію особистісно орієнтованої моделі  дошкільної освіти в процесі розв’язання основних завдань дошкільної освіти:

- збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного  здоров’я дітей;

 - виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, рідної та регіональних мов, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

- формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;

  - формування духовності, соціальної компетентності, гуманізму;

- виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

- здійснення інклюзивної освіти ( за потребою батьків);

- проведення соціально – педагогічного патронату сімей;

- раціональне використання в освітньому процесі інноваційних педагогічних технологій, авторських методик, кадрового потенціалу, фінансових засобів для успішного засвоєння змісту чинних програм навчання, виховання та розвитку дітей раннього та дошкільного віку.

9. Основний напрямок роботи закладу дошкільної освіти психологізація освітньо-виховного процесу з дітьми, забезпечення соціальної адаптації дітей, здійснення соціально-педагогічного патронату сім’ї.

10. Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність за ліцензію на право проведення освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти, виданої у встановленому законодавством України  порядку.

11. Заклад дошкільної освіти самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетентності, передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним статутом.

12. Заклад дошкільної освіти несе відповідальність перед територіальною громадою  міста, здобувачами освіти, суспільством і державою та має повноваження:

- задовольняє потреби громадян відповідної території у здобутті дошкільної освіти та реалізує завдання дошкільної освіти, що визначені Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» та Базовим компонентом дошкільної освіти;

- дотримується прав дитини у сфері дошкільної освіти;

- забезпечення рівня  дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

- створює безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, зміцнення  здоров’я відповідно до санітарно- гігієнічних вимог та забезпечує їх дотримання;

- формує у дітей гігієнічні навички та основи здорового способу життя, норми безпечної поведінки;

- сприяє збереженню та зміцненню здоров’я, розумовому, психологічному і фізичному розвитку дітей;

- здійснює соціально – педагогічний патронат, взаємодію з сім’єю;

- поширює серед батьків психолого – педагогічні та фізіологічні знання про дітей дошкільного віку;

- планує свою діяльність  та формує стратегії розвитку закладу дошкільної освіти;

- формує освітню програму закладу освіти;

- забезпечує  добір і  розстановку кадрів;

- відповідно до установчих документів утворює. Реорганізує та ліквідує структурні підрозділи ( відділення, групи);

- виконує угоди укладені між батьками та закладом дошкільної освітні затвердженої загальними  зборами щодо навчання, виховання та збереження життя і здоров’я дітей; 

- у дотриманні фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази;
- у  здійсненні  інші повноваження відповідно до даного Статуту.

13. Взаємодія сім’ї і закладу дошкільної освіти:

- сім’я зобов’язана сприяти здобуттю дитиною дошкільної освіти  в сім’ї від обов’язку виховувати, розвивати і навчати її в родинному колі;

- відвідування дитиною закладу освіти не звільняє сім’ю від обов’язку виховувати, розвивати і навчати її в родинному колі;

- батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання  і навчання дітей, а також збереження їх життя, здоров’я, людської гідності;

14. Для створення освітніх, соціальних потреб, організації корекційно – розвивальної роботи у складі закладу дошкільної освіти можуть створюватися спеціальні та інклюзивні групи для виховання і навчання дітей з особливими освітніми потребами.

15. Заклад дошкільної освіти надає дошкільну освіту:

- громадянам України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статті, етнічного та соціального  походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак;

- іноземцям та особам без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, у порядку встановленому для громадян України;

- для задоволення освітніх потреб дітей за згодою батьків можуть вводитись додаткові освітні послуги.

16. Заклад дошкільної освіти може створювати умови для здобуття дошкільної освіти дітям з особливими освітніми потребами та здійснювати її за окремими програмами і методиками, розробленими на основі Державної базової програми центральним органам  виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізовує державну політику у сфері освіти, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я. 

17. Взаємовідносини між закладом дошкільної освіти з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

18. Заклад дошкільної освіти є некомерційним і неприбутковим закладом освіти.

19. Працівники закладу дошкільної освіти несуть відповідальність за життя, фізичне і психічне здоров’я кожної дитини відповідно до чинного законодавства.

20. Діловодство в дошкільному закладі освіти ведеться державною мовою.

 

ІІ. КОМПЛЕКТУВАННЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

1. Заклад розрахований на 98 місць.

2.  Групи у закладі дошкільної освіти комплектуються  за віковими ознаками – одновікові. Комплектування груп за віком передбачає перебування в ній дітей одного віку.

Групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно – гігієнічних норм і правил утримання дітей у закладі дошкільної освіти.

3. У закладі дошкільної освіти функціонує 5 групи загального розвитку.

4. Заклад дошкільної освіти має одну групу раннього віку, 3 групи із 10,5 годинним режимом перебування дітей, 1 групу з 12 годинним перебуванням дітей, з них 1 група короткотривалого перебування, яка проводить навчально – виховну роботу на базі ЗНЗ №1

5. Наповнюваність груп дітьми становить:

Група раннього віку – 15 дітей, дошкільна група (3-6 років) – 20 дітей, короткотривала група – до 20 дітей.

6. Прийом  дітей до закладу дошкільної освіти здійснюється керівником протягом календарного року на підставі:

-        направлення на зарахування дитини в ЗДО

-        заяви батьків або осіб, що їх замінюють;

-          медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати ЗДО, а для дітей у яких відсутні обов’язкові профілактичні щеплення ( незалежно від причини),додатково подається висновок лікарсько – консультативної комісії у якому зазначено, що дитина здорова і може відвідувати заклад дошкільної освіти; 

-          медичної довідки сімейного лікаря про епідеміологічне оточення;

-          свідоцтво про народження дитини ( оригінал та ксерокопія);

-        документ, що підтверджує пільги ( оригінал та копія);

-        довідка про реєстрацію місця проживання дитини.

7. За дитиною зберігається місце у закладі дошкільної освіти у разі :

-    її  хвороби, карантину;

-    санаторно- курортного лікування та реабілітації;

-    на час відпустки батьків або осіб, які їх заміняють;

-     у літній період (75 днів)

8. Відрахування дітей із закладу дошкільної освіти може здійснюватись:

-          за бажанням батьків, або осіб, які їх заміняють;

-          на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в закладі дошкільної освіти;

-          у разі несплати  без поважних причин батьками, або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-ох місяців;

-          у разі невідвідування закладу дошкільної освіти без поважних причин більше 2 – х  місяців.

9. Адміністрація закладу дошкільної освіти письмово повідомляє батьків, або осіб, що їх замінюють про відрахування дитини з закладу дошкільної освіти письмово не менше як за  10 календарних днів.

10. Забороняється безпідставне відрахування дитини з закладу дошкільної освіти.

ІІІ. РЕЖИМ РОБОТИ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

3.1. Режим роботи закладу освіти встановлюється засновником відповідно до законодавства України.

3.2. Заклад дошкільної освіти працює за п’ятиденним робочим тижнем:  денні групи – 10, 5 годин, чергова група – 12 годин. Вихідні дні - субота, неділя, святкові, встановлені у загальнодержавному порядку.

3.2. Щоденний графік роботи закладу дошкільної освіти: з 7.30 до 19.30

3.3. Щоденний графік роботи груп закладу дошкільної освіти чергова група – з 7.30 до 19.30, всі дошкільні групи з режимом роботи з 7.30 до 18.00, група короткотривалого перебування з щоденним  3 годинним робочим днем.

 

ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

1. Навчальний рік у закладі дошкільної освіти починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року.   З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у закладі  дошкільної освіти проводиться оздоровлення дітей.

2. Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

3. План роботи закладу схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується директором закладу дошкільної освіти.

4. У закладі дошкільної освіти визначена українська мова навчання і виховання дітей.

5. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом та реалізується згідно з чиною програмою розвитку дітей та навчально -  методичними посібниками затвердженими в установленому порядку МОН України.

6. Базовий компонент дошкільної освіти --- це державний стандарт, що містить норми і положення, які визначають державні вимоги до рівня розвиненості та вихованості дитини раннього та передшкільного віку, а також умови , за яких вони можуть бути досягнуті. Виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти є обов’язковим.

Процедура досягнення здобувачами дошкільної освіти результатів навчання ( набуття компетентностей), передбачених Базовим компонентом дошкільної освіти, визначається освітньою програмою закладу дошкільної освіти.

7. Навчально – методичне забезпечення реалізації Базового компонента дошкільної освіти здійснюється центральним органом виконавчої влади,що забезпечує формування та реалізовує державну політику у сфері освіти.

8.Освітня програма – це єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих закладом дошкільної освіти для досягнення вихованцями результатів навчання ( набуття компетентностей), визначених Базовим компонентом дошкільної освіти.

9.Освітня програма схвалюється педагогічною радою заладу дошкільної освіти та затверджується його керівником.

10. Освітня програма, що розробляється на основі типових освітніх програм, не потребує окремого затвердження центральним органом забезпечення якості освіти.

11. Додаткові освітні послуги, які не визначенні Базовим компонентом дошкільної освіти, вводяться лише за згодою батьків дитини або осіб, які їх замінюють, за рахунок коштів батьків або осіб, які їх замінюють, фізичних та юридичних осіб на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та закладом дошкільної освіти у межах гранично допустимого навантаження дитини.

Відмова батьків або осіб, які їх замінюють, від запропонованих додаткових освітніх послуг не може бути підставою для відрахування дитини з закладу дошкільної освіти.  

Платні послуги не можуть надаватися замість або а рамках Державної програми за якою працює заклад дошкільної освіти.

12. Заклад дошкільної освіти для здійснення освітнього процесу має право обирати чинну програму ( програми) розвитку дітей із затверджених в установленому порядку МОН України.

13.Заклад дошкільної освіти організовує освітній процес за таким напрямком – Забезпечення розвитку комунікативної компетентності через активну творчу взаємодію педагогів і батьків, шляхом вивчення і поширення досвіду родинного виховання.

V. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

1. Учасниками освітнього процесу у закладі дошкільної освіти є:

- діти дошкільного віку;

- педагогічні працівники: директор, вихователь - методист, вихователі, асистенти  вихователів інклюзивних груп, вчитель – дефектолог, вчитель – логопед, практичний  психолог, , інструктор  з фізкультури, музичний ке керівник, керівники гуртків, студій, секцій, інших форм гурткової роботи ;

- помічники вихователів, батьки або особи, які їх замінюють;

- медичні працівники;

- батьки або особи. Які їх замінюють;

- асистенти дітей з особливими освітніми потребами;

- фізичні особи, які мають право здійснювати освітню діяльність у сфері дошкільної освіти.

2.Права і обов’язки дитини визначенні Конституцією України, Законом України «Про освіту», Законом України «Про дошкільну освіту» та іншими нормативно - правовими актами, охороняються конвенцією ООН «Про права дитини», чинним законодавством.  А також угодою між закладом  дошкільної освіти і батьками.

3. Кожна дитина, що виховується   у закладі дошкільної , має гарантоване право на:

- безоплатну дошкільну освіту в державних і комунальних закладах дошкільної освіти;

-          безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

-          захист від будь-якої інформації, пропаганди та  агітації, що завдає шкоди її здоров’ю,    моральному та духовному розвитку;

-          захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного або психічного насильства, приниження її гідності;

- здоровий спосіб життя;

- якісне навчання за державними та авторськими програмами;

- отримання кваліфікованої допомоги для вивчення іноземної мови,розвитку словесної творчості, раннього оволодіння грамотою, усунення дефектів звукової мови;

- вибір занять у гуртку за інтересами;

- розвиток своїх творчих здібностей та інтересів.

4. Права батьків або осіб, що їх замінюють:

-       вибирати заклад освіти та форму здобуття дитиною дошкільної освіти;

-          обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу дошкільної освіти;

-          звертатися до адміністрації закладу дошкільної  освіти, відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

-          брати участь в покращенні організації освітнього процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;

-    отримувати систематичну інформацію про розвиток дитини, її здоров’я, особливості поведінки в колективі однолітків;

-          захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних та судових  органах ;

-          заслуховувати звіти директора, спеціалістів та групових вихователів про роботу закладу дошкільної освіти;

- вимагати уважного і дбайливого  ставлення персоналу закладу дошкільної освіти до особистості дитини, охорони її життя і здоров’я, встановлення оптимального режиму перебування дитини в закладі дошкільної освіти;

- завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі дошкільної освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;

- отримувати інформацію про діяльність закладу дошкільної освіти, результати навчання своїх дітей( дітей, законними представниками яких вони є)і результатами оцінювання якості освіти у закладі дошкільної освіти та його освітньої діяльності;

- вимагати виконання умов Угоди між закладом дошкільної освіти і батьками. 

5. За успіхи у роботі встановлюються такі форми матеріального та морального заохочення: оголошення подяки, нагородження грамотами, видача премій.

6. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

            – виховувати у дітей любов до України, повагу до національних,
історичних, культурних цінностей українського народу, толерантність, дбайливе ставлення до довкілля;

– забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку
дошкільної освіти за будь-якою формою;

– постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан  дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей, формувати навички здорового способу життя;

– поважати гідність дитини, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;

– настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

– дотримуватись установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу дошкільної освіти, а також умов договорів про спільну діяльність між закладом дошкільної освіти та батьками; та про надання освітніх послуг (за наявності);

– виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до
старших за віком, повагу до державної і рідної мови, до державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, до народних традицій і звичаїв;

– своєчасно вносити плату за харчування дитини в закладі освіти у встановленому порядку (до 25 числа кожного місяця);

– своєчасно повідомляти заклад дошкільної освіти про можливість
відсутності або хвороби дитини;

– слідкувати за станом здоров’я дитини;

– забезпечувати інформаційні потреби своєї дитини;

– підтримувати наступність у роботі сім’ї і закладу освіти з питань виховання і навчання дітей раннього і передшкільного віку;

– інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

7. Педагогічний працівник закладу дошкільної освіти – особа з високими моральними якостями, яка має вищу педагогічну освіту за відповідною спеціальністю та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

8. Педагогічне навантаження педагогічного працівника закладу освіти на тиждень, що відповідає тарифній ставці, становить:

– директора – 40 годин;

– вихователя – методиста – 36 годин;

– вихователя групи загального типу – 30 годин;

– вихователя інклюзивної групи – 25годин;

– практичного психолога – 40 годин;

– музичного керівника – 24 години;

– інструктора з фізкультури – 30 годин;

– вчителя – логопеда – 20 годин;

– керівника гуртка – 18 годин.

- асистента вихователя інклюзивної групи – 36 годин.

9. Оплата праці педагогічних працівників, спеціалістів, обслуговуючого персоналу  та інших працівників закладу дошкільної освіти здійснюються згідно з Кодексом законів про працю України та іншими нормативно-правовими актами.

10. Педагогічне навантаження педагогічного працівника закладу освіти обсягом менше тарифної ставки, встановлюється лише за його письмовою згодою у порядку, передбаченому законодавством України.

11. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України “Про освіту”, ”Про дошкільну освіту” іншими нормативно – правовими актами, прийнятими відповідно до них, Правилами внутрішнього розпорядку закладу дошкільої освіти.

12. Педагогічні працівники закладу дошкільої освіти мають право:

 – на академічну свободу;

– на  вільний  вибір  педагогічно  доцільних  форм,  методів  і засобів розвитку, виховання та навчання, що відповідають освітній програмі;

– на проходження сертифікації – зовнішнього оцінювання професійних компетентностей педагогічного працівника (у тому числі з педагогіки та психології, практичних вмінь застосування сучасних методів і технологій навчання), що здійснюється шляхом незалежного тестування, самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи.

– запроваджувати в практику роботи з дітьми кращі досягнення педагогів власного закладу освіти, міста, області, держави, зарубіжні досягнення;

– брати участь у роботі органів самоврядування закладу дошкільної  освіти;

– на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;

– проводити в установленому порядку науково-дослідну, пошукову та експериментальну роботу;

– вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу дощкільної освіти;

– на соціальне  та  матеріальне  забезпечення  відповідно  до законодавства;

– на участь у роботі колегіальних органів управління закладу дошкільної освіти;

– на безпечні і нешкідливі умови праці;

– об’єднуватися  у  професійні  спілки  та  бути  членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

– на захист професійної честі та власної гідності;

– на педагогічну ініціативу, розроблення та упровадження авторських освітніх програм, проектів, методик, технологій, насамперед методик компетентнісного навчання;

– на доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому просторі;

– на справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;

– на відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;

– інші права, що не суперечать законодавству України.

на вільний вибір педагогічно-доцільних норм, методів і засобів роботи з дітьми,

13. Педагогічні працівники зобов’язані:

-          виконувати Статут, Правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору,

-          дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини, права , свободи і законні інтереси усіх учасників освітнього процесу;

 – співпрацювати з сім’ями здобувачів освіти дошкільного закладу з питань виховання та навчання дітей;

-          забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також фізичного та психологічного насильства;

–    настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

-          брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;

-          виконувати накази та розпорядження керівництва;

- дотримуватись академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі;

– берегти майно закладу освіти: обладнання, посібники, іграшки, підтримувати чистоту і дотримуватись правил санітарії, техніки безпеки, пожежної безпеки;

– постійно підвищувати свій професійний та загальнокультурний рівні, педагогічну майстерність;

– виконувати освітню програму для досягнення дітьми передбачених нею результатів розвитку, виховання та навчання;

– сприяти розвитку здібностей дітей, формуванню у них навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;

– виховувати повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до навколишнього природного середовища;

-          інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

14. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до закладу директором дошкільної освіти.

15. Працівники закладу освіти несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно з чинним законодавством.

16. Працівники закладу дошкільної освіти відповідно до статті 26 Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”  проходять періодичні безоплатні медичні огляди.

17. Педагогічні працівники закладу дошкільної освіти відповідно до ст.. 51 п.2 Закону України «Про освіту» можуть проходити сертифікацію.

Сертифікація педагогічного працівника відбувається на добровільних засадах виключно за його ініціативою.

За результатами успішного проходження сертифікації педагогічному працівнику видається сертифікат, який є дійсним упродовж трьох років. Успішне проходження сертифікації зараховується як проходження атестації педагогічним працівником.

18. Педагогічний працівник, який пройшов сертифікацію, отримує щомісячну доплату в розмірі 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) пропорційно до обсягу педагогічного навантаження протягом строку дії сертифіката згідно із Законом України «Про освіту».

19 . Педагогічні працівники закладу дошкільної освіти підлягають обов’язковій атестації, яка проводиться, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

20. У між атестаційний період відповідно до ст. 59 п.2 Закону України «Про освіту» педагогічні працівники підвищують власну кваліфікацію, яка може здійснюватися за різними видами (навчання за освітньою програмою, стажування, участь у сертифікаційних програмах, тренінгах, семінарах, семінарах-практикумах, семінарах-нарадах, семінарах-тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо) та у різних формах (інституційна, дуальна, на робочому місці (на виробництві) тощо).

21. За успіхи у роботі працівникам  встановлюється  матеріальне та моральне заохочення, відповідно до чинного законодавства.

22. Педагогічним працівникам закладу дошкільної освіти ( також  обслуговуючому персоналу за наявності коштів у місцевому бюджеті ) виплачується допомога на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки.

23. Працівники, які систематично порушують Статут, Правила внутрішнього розпорядку закладу дошкільної  освіти, не виконують посадових обов’язків, умов трудового договору (контракту) або за результатами атестації, не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

24. Працівники закладу дошкільної освіти несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини, згідно із законодавством України.

VI. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

1. Управління закладом  дошкільної освіти здійснюється управлінським органом Засновника  - управлінням освіти Дубенської міської ради.

2. На посаду керівника закладу дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, типу і форми власності призначається особа, яка є громадянином України, має вищу освіту не нижче ступеня бакалавра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

 Керівника закладу дошкільної освіти призначає на посаду та звільняє з посади засновник (засновники) або уповноважений ним (ними) орган.

 Інших працівників закладу дошкільної освіти призначає на посади та звільняє з посад його керівник у порядку, передбаченому установчими документами закладу, відповідно до законодавства.

 

3. Директор  закладу  дошкільної освіти 

- відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України “Про дошкільну освіту”, та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту та обсягу.

- здійснює керівництво і контроль за діяльністю закладу дошкільної освіти, діє від імені закладу, представляє його в усіх державних органах, установах, організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

- розпоряджається в установленому порядку майном та коштами закладу дошкільної освіти  та відповідає за  дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;

-  приймає на роботу та звільняє з роботи працівників закладу дошкільної освіти  

-   видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

-   затверджує штатний розпис за погодженням із Управлінням освіти;

-   контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

- затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням із профспілковим комітетом,

- забезпечує дотримання санітарно-гігієнічни, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників,

- контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам,

- підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої  роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів,

- організовує різні форми співпраці з батьками та особами, що їх замінюють,

- щороку звітує про освітню, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність закладу дошкільної освіти на загальних зборах колективу та батьків, або осіб, що їх замінюють.

4. Постійно діючий колегіальний орган у закладі дошкільної освіти – педагогічна рада.

5. До складу педагогічної ради входять: керівник і його заступники, педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють.

6. Головою педагогічної ради є директор  закладу дошкільної освіти.

Педагогічна рада обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік.

Педагогічна рада закладу дошкільної освіти:

 • схвалює освітню програму закладу, оцінює результативність її виконання та виконання Базового компонента дошкільної освіти, хід якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей у кожній віковій групі;
 • формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, зокрема систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;
 • розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу у закладі;
 • визначає план роботи закладу та педагогічне навантаження педагогічних працівників;
 • затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;
 • обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи;
 • затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;
 • розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;
 • визначає шляхи співпраці дошкільного навчального закладу з сім’єю;
 • ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;
 • розглядає питання щодо відповідальності працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;
 • має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу;
 • розглядає інші питання, віднесені законом та/або установчими документами закладу до її повноважень.

Рішення педагогічної ради закладу дошкільної освіти вводяться в дію рішенням керівника закладу.

7. Робота педагогічної ради планується довільно, відповідно до потреб закладу дошкільної освіти.

 Кількість засідань педагогічної ради становить 4 рази на рік.

8. У закладі дошкільної освіти можуть діяти:

- органи самоврядування працівників закладу освіти;

- органи батьківського самоврядування;

-  інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.

9. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу дошкільної освіти є загальні збори (конференція) колективу закладу дошкільної освіти.

     Загальні збори (конференція) заслуховують звіти керівника закладу дошкільної освіти з питань статутної діяльності та дають оцінку його професійно-педагогічної діяльності, розглядають питання навчально-виховної, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності закладу дошкільної освіти.

VII. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ  ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

1.Заклад дошкільної  освіти забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору продуктів, визначених спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров’я спільно з спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки за погодженням з спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у галузі фінансів.

2. У закладі  дошкільної освіти встановлено 3-и разове харчування.

3. Організація та відповідальність за харчування дітей у закладі  дошкільної освіти покладаються на Дубенську міську раду, управління освіти Дубенської міської ради, а також на директора  закладу освіти.

4.Контроль і державний нагляд за якістю харчування у закладі дошкільної освіти покладаються на Дубенську міську раду, відповідні органи управління охорони здоров’я та управління освіти Дубенської міської ради.

5. Контроль   за   організацією   та   якістю   харчування, закладкою продуктів харчування,  кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю   зберігання,   дотриманням   термінів реалізації  продуктів  покладається  на  медичних  працівників, директора закладу дошкільної  освіти та громадську раду контролю за харчуванням.

6. Пільгові умови оплати харчування дітей у закладі дошкільної  освіти для багатодітних та малозабезпечених сімей та інших категорій, які потребують соціальної підтримки, надаються за рішенням органу місцевого самоврядування за рахунок коштів місцевого бюджету.

7. Порядок встановлення плати за харчування дитини у державному та комунальному закладі визначається Кабінетом Міністрів України. 

 

VIII. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

1. Медичне обслуговування дітей закладу дошкільної освіти здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату закладу дошкільної освіти або відповідних закладів охорони здоров’я, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, зокрема лікарем-педіатром Амбулаторії №3 Центр первиної медико-санітарної допомоги (ЦПСД) на безоплатній основі.

2. До основних обов’язків медичних працівників закладу дошкільної освіти  належать:

– моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово психічного розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги;

– організація і проведення медичних оглядів, у тому числі,   поглиблених, профілактичних та лікувально-оздоровчих заходів, оцінка їх ефективності;

– здійснення контролю за організацією та якістю харчування,  дотриманням раціонального режиму навчально-виховної діяльності, навчального навантаження;

– медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму;

–  проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або осіб, які їх замінюють, та працівників закладу.

3. Заклад дошкільної  освіти надає приміщення і забезпечує  належні умови    для    роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

4. Органи охорони здоров’я, заклади охорони здоров’я разом з органами управління освітою здійснюють контроль за дотриманням санітарного законодавства у закладах дошкільної освіти, щорічно забезпечують  безоплатний медичний огляд дітей, моніторинг і корекцію стану їх здоров’я, несуть відповідальність за додержання санітарно-гігієнічних норм, проведення лікувально-профілактичних заходів у закладах дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, типу і форм власності.

 

IX. МАЙНО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

1. Майно закладу дошкільної освіти становлять основні фонди, а також інші цінності, вартість та структура яких відображається у балансі;

2. Майно закладудошкільної  освіти є комунальною власністю і належить йому на правах оперативного управління;

3. Матеріально-технічна база закладу дошкільної освіти  включає будівлі, споруди, земельну ділянку, комунікації, інвентар, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у    балансі закладу дошкільної освіти.

4. Вимоги до матеріально-технічної бази закладу дошкільної освіти визначаються  відповідними   будівельними та санітарно-гігієнічними нормами і правилами, а також Типовим переліком обов’язкового обладнання закладу дошкільної освіти, навчально-наочних посібників, іграшок, навчально-методичної, художньої та іншої літератури.

5. Будівлі, споруди, устаткування та інше майно, що належить до основних засобів закладудошкільної  освіти, не може бути предметом застави, на нього не може бути накладене стягнення;

6. Об’єкти та майно комунальних закладів дошкільної освіти не підлягають приватизації чи використанню не за освітнім призначенням.

7. Збитки, завдані закладу дошкільної освіти, в результаті порушення майнових прав, громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються закладові за рішенням суду.

8. Засновник здійснює контроль за ефективністю використання та збереження закріпленого за закладом дошкільної  освіти комунального майна, правомочністю дій стосовно комунальної власності та веденням фінансово-господарської діяльності відповідно до чинного законодавства;

9. Заклад дошкільної освіти має земельну ділянку площею 0,3036га., на якій розташоване приміщення закладу освіти, майданчики спортивний,  4 ігрові,  господарський двір, зони відпочинку.

 

X.ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

1. Фінансово-господарська діяльність закладу дошкільної освіти здійснюється відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, законів про бюджет, власність, місцеве самоврядування та інших нормативно-правових актів.

2. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази закладу дошкільної  освіти фінансуються за рахунок коштів засновника.

3. Джерелами фінансування закладу дошкільної освіти можуть бути кошти:

– міського бюджету, що, надходять у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;

–  батьків або осіб, які їх замінюють;

– добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб та інші надходження, не заборонені законодавством України;

– плата за надання освітніх та інших послуг відповідно до укладених договорів.

4. Заклад дошкільної освіти може надавати платні освітні та інші послуги, перелік яких затверджує Кабінет Міністрів України.

Засновник закладу дошкільної освіти має право затверджувати переліки платних освітніх та інших послуг, що не увійшли до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

5. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі дошкільної освіти визначений директором  закладу відповідно до законодавства. За рішенням засновника бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно закладом дошкільної освіти .

6. Штатні розписи закладу дошкільної  освіти затверджуються директором за погодженням управління освіти Дубенської міської ради на основі Типових штатних нормативів закладів дошкільної освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

7.Фінансова діяльність закладу дошкільної освіти спрямована:

- на створення єдиного  фонду виробничого і соціального розвитку;

- на формування єдиного фонду оплати праці;

- створення фонду матеріальних і прирівняних до них затрат.

8.Заробітна плата працівників закладу дошкільної освіти  залежить від навантаження. Установлюється за результатами атестації у відповідності з єдиною тарифною сіткою оплати праці працівників бюджетних установ.  Питання про надбавки і доплати вирішується директором.

9.Педагогічним працівникам встановлюються щомісячні надбавки за вислугу років у розмірах:

– понад три роки – 10 відсотків;

– понад 10 років – 20 відсотків;

– понад 20 років – 30 відсотків посадового окладу.

10.Заклад дошкільної  освіти відповідно до п.6 ст.61  Закону України  «Про освіту», має право за рахунок власних надходжень та інших джерел, не заборонених законодавством, встановлювати педагогічним працівникам доплати, надбавки, премії та інші види заохочень.

11. Педагогічним працівникам закладу дошкільної освіти за рахунок власних надходжень  відповідно до п.8 ст.61  Закону України  «Про освіту», може надаватися матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань. Умови надання такої допомоги визначаються установчими документами закладу  дошкільної освіти або Колективним договором

XI. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

1. Державний нагляд (контроль) за діяльністю закладу дошкільної освіти здійснюється  центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти та її територіальними органами відповідно до Закону України «Про освіту». Інституційний аудит включає планову перевірку дотримання ліцензійних умов. Інституційний аудит може бути проведений за ініціативою засновника, керівника. Колегіального органу управління або піклувальної ради закладу дошкільної освіти у випадках передбачених чинним законодавством.

2. Заклад дошкільної освіти підпорядкований і підзвітний управлінню освіти Дубенської міської ради.

3. Зміст, форми, періодичність контролю, не пов’язаного з освітнім процесом, встановлюється управлінням освіти, згідно з чинним законодавством;

4. Контроль за іншими сторонами діяльності закладу дошкільної освіти здійснює державна фіскальна служба, контрольно-ревізійні органи відповідно до чинного законодавства.

5. Громадський нагляд (контроль) у системі дошкільної освіти здійснюється суб’єктами громадського нагляду (контролю)

6. Безпосередньо в закладі дошкільної освіти громадський нагляд (контроль) може проводитися виключно з дозволу директора закладу дошкільної  освіти, крім випадків, встановлених законодавством.

 

XII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО.

1. Міжнародне  співробітництво у системі дошкільної освіти здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», інших нормативно-правових актів, а також міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

2. Держава сприяє міжнародному співробітництву у системі дошкільної освіти.

 

XIII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

1. Працівники закладу дошкільної  освіти, що винні у порушенні законодавства про дошкільну освіту, несуть відповідальність у порядку, встановленому законами України.

2. Невиконання закладом дошкільної  освіти ліцензійних умов може бути підставою для позбавлення його ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти.

 

XIV. ЛІКВІДАЦІЯ, РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЕРЕПРОФІЛЮВАННЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

1. Рішення   про   ліквідацію, реорганізацію чи перепрофілювання закладу дошкільної освіти приймається засновником закладу відповідно до діючого законодавства України.

2. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною наказом засновника, а   у   випадках   ліквідації   за   рішенням   господарського   суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим  органом.

3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження  з управління справами закладу дошкільної  освіти. Ліквідаційна комісія складає баланс і подає його засновнику.

4. У разі реорганізації права та зобов’язання закладу дошкільної  освіти переходять до правонаступників визначених управлінням освіти Дубенської міської ради.

5. При ліквідації  і реорганізації закладу дошкільної освіти звільненим працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів згідно з трудовим законодавством України.

6. У разі ліквідації закладу дошкільної освіти вивільнені приміщення використовуються виключно для роботи з дітьми.  Майно, яке є комунальною власністю (земельні ділянки, будівлі, споруди, обладнання, тощо), придбання чи відокремлення якого призначене для здобуття дітьми дошкільної освіти, використовується виключно для роботи з дітьми.

7. Заклад дошкільної освіти вважається ліквідованим  або реорганізованим з моменту внесення про це запису до Єдиного державного реєстру.

 

XV. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

1. Зміни та доповнення до Статуту закладу дошкільної освіти  затверджуються засновником та погоджуються з  органом управління освітою.

2. Зміни і доповнення, внесені в Статут є його невід’ємною частиною і вступають в силу з моменту їх державної реєстрації.

Логін: *

Пароль: *