ЗДО № 4, Дубно
Рівненська область, Дубенський район

Положення про академічну доброчесність

 

2.2. Для забезпечення академічної доброчесності в ЗДО №4 необхідно дотримуватися наступних принципів:

- професіоналізму та компетентності;
- демократизму;
- законності;
- верховенства права;
- партнерства та взаємодопомоги;
- соціальної справедливості;
- поваги та взаємної довіри;
- відкритості та прозорості;
- відповідальності за порушення академічної доброчесності.

2.3. ЗДО №4 здійснює свою діяльність окремо від політичних уподобань, партій, громадських і релігійних організацій.

2.4. Дотримання академічної доброчесності працівниками ЗДО №4 (педагоги, профільні фахівці та технічний персонал) передбачає:


· дотримання норм Конституції України, чинного законодавства України в сфері освіти;
· дотримання загальноприйнятих етичних норм та норм професійної етики;
· уникнення від приватного інтересу та конфлікту інтересів;
· дотримання поваги до всіх учасників освітнього процесу;

2.5. Дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками ЗДО №4 передбачає:

· дотримання Закону України «Про освіту» ( ст.42, 54):
· дотримання норм законодавства України про авторське право та суміжні права;
· дотримання педагогічної етики;
· надання достовірної інформації про методики та результати досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну діяльність;
· дотримання правил посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень;
· використання у освітній діяльності лише перевірених та достовірних джерел інформації;
· настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі;
· об’єктивне оцінювання рівня сформованості компетентностей, розвитку вихованців ЗДО.

2.5. Дотримання академічної доброчесності батьками вихованців ЗДО передбачає:

· дотримання норм Конституції України,

· дотримання статті 55 «Права та обов’язки батьків здобувачів освіти» Закону України «Про освіту»;

· дотримання загальноприйнятих етичних норм;

· дотримання поваги до всіх учасників освітнього процесу.

3. Відповідальність за порушення академічної доброчесності

3.1. За порушення норм Положення працівники ЗДО №4 притягуються до відповідальності згідно вимог чинного законодавства України.

3.2. Порушенням академічної доброчесності вважається:

- академічний плагіат;

- академічна фальсифікація та фабрикація:

- академічний обман;

- академічне хабарництво;

- приписування результатів колективної діяльності одній або окремим особам без узгодження з іншими учасниками авторського колективу;

- службова недбалість.

3.3. Академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості), та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства, без належного оформлення посилань ( ст. 42. Закону України «Про освіту»).

Використання запозичених текстів у письмових роботах допускається за умови, що зазначені всі джерела запозичень.

Перевірці на академічний плагіат у ЗДО підлягають:

- методичні розробки (посібники, опис досвіду роботи) на здобуття педагогічних звань;

- методичні матеріали (конспекти, доповіді, опис досвіду роботи), які подаються до друку у фахові видання, до участі у фахових конкурсах, інноваційних проєктах;

Організацію перевірки таких матеріалів здійснює вихователь-методист ЗДО.

Форми академічного плагіату:

- використання у власному продукті чужих матеріалів без належних посилань;

- цитування матеріалу, створеного іншою особою без належного дотримання правил цитування;

- спотворене представлення чужих ідей, їх синтез або компіляція з першоджерел;

- представлення як власного матеріалу, що був отриманий з Інтернету.

3.4. Академічна фальсифікація та фабрикація.

Фабрикація - вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі.

Фальсифікація - свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу.

3.5. Академічний обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, фабрикація, фальсифікація.

3.6. Академічне хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі.

3.7. Службова недбалість – невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб.

3.8. За порушення академічної доброчесності педагогічні працівники закладу притягуються до таких форм відповідальності:

- дисциплінарна;

- відмова в присвоєнні або позбавлення присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційної категорії;

- попередження про неприпустимість порушення академічної доброчесності;

- інші форми відповідно до ст. 42 Закону України «Про освіту».

4. Запобігання академічній недоброчесності

4.1. Для попередження недотримання норм та правил академічної доброчесності в ЗДО може використовуватися такий комплекс профілактичних заходів:

4.1.1. Інформаційно-консультативне супроводження учасників освітнього процесу ЗДО про необхідність дотримання правил академічної доброчесності, професійної етики.

4.1.2. Створення інформаційної бази з питань академічної доброчесності та етики академічних взаємовідносин:

- розробка та поширення інформаційного матеріалу (пам’яток, дорожніх карт, буклетів тощо);

4.1.3. Проведення практикумів, навчальних занять щодо правильності написання та оформлення методичних матеріалів (методичних посібників на присвоєння педагогічного звання, матеріалів для друку у фахових виданнях, на освітніх платформах, веб-сайті ЗДО), вимог щодо належного оформлення цитування, посилань на використані джерела інформації.

4.1.4. Проведення опитування учасників освітнього процесу щодо випадків порушення академічної доброчесності.

4.1.5. Посилення контролю вихователів-методистів щодо правильного оформлення посилань на джерела інформації у разі запозичень ідей, тверджень, відомостей тощо.

4.1.6. Здійснення вихователем-методистом перевірки на академічний плагіат:

- методичних матеріалів (конспектів, доповідей, опису досвіду роботи), які подаються до друку у фахових виданнях, до участі у фахових конкурсах, інноваційних проєктах;

- методичних посібників (розробок, опису досвіду) на здобуття педагогічних звань.

4.1.7. Створення освітнього середовища спрямованого на формування у дошкільнят морально-етичних цінностей, соціально-моральної компетентності .

4.1.8. Здійснення просвітницької співпраці з батьками, акцентування їх уваги на важливості морально-етичного виховання дошкільників у сім’ї.

4.1.9. Ознайомлення працівників ЗДО, батьків вихованців ЗДО з цим Положенням.

5. Організація роботи Комісії з питань дотримання академічної доброчесності в ЗДО №4

5.1. Із метою виконання норм цього Положення в ЗДО створюється Комісія з питань дотримання академічної доброчесності (далі – Комісія).

5.2. Комісія наділяється правом одержувати і розглядати заяви щодо порушення норм цього Положення та надавати пропозиції директору ЗДО щодо накладання відповідних санкцій дисциплінарного характеру.

5.3. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законодавством у сфері освіти, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, Статутом ЗДО та цим Положенням.

5.4. Строк повноваження Комісії складає три роки.

5.5. Склад Комісії затверджується директором ЗДО за поданням педагогічної ради ЗДО.

5.6. До складу Комісії входять: вихователь-методист, голова профспілки комітету, голова (член) батьківського комітету, представники педагогічного та технічного персоналу.

5.7. Будь-який працівник ЗДО, представник батьківського колективу може звернутися до Комісії із заявою про порушення норм цього Положення. Анонімні заяви чи заяви, викладені в некоректній формі, Комісією не розглядаються.

5.8. Комісія зі свого складу обирає Голову, заступника та секретаря. Голова Комісії веде засідання, підписує протоколи та рішення тощо. За відсутності Голови його обов’язки виконує заступник. Повноваження щодо ведення протоколу засідання, підготовки матеріалів до розгляду їх на засіданні тощо здійснює секретар.

5.9. Організаційною формою роботи Комісії є засідання. Засідання є правомочним за присутності 2/3 від кількості осіб, які входять до складу Комісії.

5.10. Рішення приймаються відкритим голосуванням. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні Комісії.

5.11. Засідання Комісії оформлюється протоколом, якій підписує голова та секретар.

5.12. На засідання Комісії запрошуються заявник та особа, відносно якої розглядається питання щодо порушення норм законодавства з питань академічної доброчесності та цього Положення.

5.13. Комісія готує вмотивовані рішення у вигляді висновків щодо наявності порушень чинного законодавства та норм цього Положення. Зазначені висновки носять рекомендаційний характер, подаються директору ЗДО для подальшого вживання відповідних заходів.

5.14. Повноваження Комісії:

- одержувати, розглядати, здійснювати аналіз заяв щодо порушення норм цього Положення, законодавства з питань академічної доброчесності та готувати відповідні висновки;

- залучати до своєї роботи експертів з тієї чи іншої галузі, а також використовувати технічні й програмні засоби для достовірного встановлення фактів порушення норм академічної доброчесності за поданою заявою;

- проводити інформаційну роботу щодо популяризації принципів академічної доброчесності та професійної етики учасників освітнього процесу

- готувати пропозиції щодо підвищення ефективності впровадження принципів академічної доброчесності в діяльність ЗДО.

6. Заключні положення

6.1. Це Положення затверджується рішенням педагогічної ради ЗДО та вводиться в дію наказом директора ЗДО.

6.2. Зміни та доповнення до Положення вносяться за рішенням педагогічної ради та вводяться в дію наказом директора ЗДО.

 

Логін: *

Пароль: *